18.03.2018

Grad Velika Gorica našao tri nove lokacije za asfaltnu bazu, dvije u Kurilovcu i jednu u Rakitovcu

DPP_1287

Ministarstvo državne imovine aktivno se uključilo u problem preseljenja asfaltne baze iz Donje Lomnice. Početkom veljače Ministarstvo je od Grada Velike Gorice zatražilo da hitno predloži moguće nove lokacije za preseljenje Asfaltne baze iz Donje Lomnice. Grad je odgovorio Ministarstvu već 22. veljače. U očitovanju kojeg je potpisala privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Elizabeta Stipetić, stoji da je Grad 9. veljače zaprimio zahtjev za očitovanjem „postoje li na području Grada Velike Gorice čestice u vlasništvu Republike Hrvatske koje su površine najmanje 20.000 m2 i koje ispunjavaju sve uvjete da se na njima može graditi asfaltna baza.“

Privremena pročelnica piše Ministarstvu državne imovine da s obzirom na postavljene uvjete postoje tri pogodne lokacije za izgradnju aslfaltne baze na području Grada, dvije na području Kurilovca i jedna na području gospodarske zone Rakitovec, katastarska općina Kuče. U očitovanju se kaže „da izuzev nekretnine u k.o. Kuče, nekretnine nisu zemljišnoknjižne uređene te postoji nesklad između stanja u javnim očevidnicima.“

Nadalje se u odgovoru Ministarstvu navodi: „Vezano uz prostorno-plansku dokumentaciju, kojoj treba udovoljavati nekretnina kako bi se na istoj mogla graditi asfaltna baza, te postojećoj komunalnoj infrastrukturi na istoj, očitujemo se po gore navedenim nekretninama:

  • č.br. 1279/2, k.o. Kurilovec

Na navedenoj lokaciji ne postoji urbanistički plan uređenja već je na tom području trenutno važeći samo Prostorni plan uređenja Grada Velike Gorice. Iza navedenog razloga nije uopće moguće krenuti u postupke izdavanja akata za gradnju i ostalu dokumentaciju, već bi bilo potrebno prvo izraditi urbanistički plan uređenja. Nadalje, lokacija se nalazi u neposrednoj blizini kuća (postojeći objekti u Ulici Cari su na udaljenosti od cca 50 m). Navedena lokacija nema komunalnu i energetsku infrastrukturu. Nužno je kontaktirati i lokalno stanovništvo, mjesnu samoupravu. Nadležna je Gradska četvrt Kurilovec

  • č.br. 485/1, 1486 k.o. Kurilovec – područje „Gospodarske zone Kušanec – Istok“

Za ovu lokaciju postoji i Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Kušanec – istok, udaljenost kuća je cca 600 – 700 metara od lokacije na kojoj bi bilo moguće postaviti postrojenje. Lokacija nema komunalnu i energetsku infrastrukturu. Nužno je kontaktirati i lokalno stanovništvo, mjesnu samoupravu. Nadležna je Gradska četvrt Kurilovec.

  • č.br. 1124/1, k.o. Kuče

Također postoji Urbanistički plan uređenja Radne zone Rakitovec. Lokacija se nalazi na udaljenosti 350 metara od kuća, a samo građevinsko područje naselja Rakitovec od predmetne lokacije udaljeno je cca 180 metara. Lokacija je djelomično komunalno opremljena te treba dodatno izvesti odgovarajuću komunalnu i energetsku infrastrukturu pa tako nije izgrađen javni sustav odvodnje otpadnih voda (fekalna kanalizacija), dok je sustav odvodnje oborinskih voda djelomično izgrađen. Nužno je kontaktirati i lokalo stanovništvo, mjesnu samoupravu. Nadležan je Mjesni odbor Rakitovec.“

U odgovoru Ministarstvu Grad Velika Gorica zaključno kaže: „Budući da se lokacije nalaze u blizini kuća potrebno je kontaktirati predstavnike mjesne samouprave radi suglasnosti, a i s obzirom da lokacije nisu komunalno opremljene, za pretpostaviti je da nema odgovarajuće lokacije koja bi se ponudila investitoru za premještaj postrojenja iz Donje Lomnice.“